FARTAGE SKI ALPIN:​
machine: 5 euro
manuel et brossage: 7 euro
FARTAGE SKI DE FOND:​
machine: 5 euro
manuel et brossage: de 7 à 12 euro
RESSEMELAGE + AFFUTAGE + FARTAGE
SKI ALPIN ou SNOWBOARD : entre 25 et 35 euro ​